0938 177 763

Lư Trầm Đồng Thương hiệu: Trần Xảo Sanh【陈巧生】 Tên Lư: Đới Toạ Sư Nữu Tam Túc Huân Lô

Lượt xem: 1979

Lư Trầm Đồng

Thương hiệu: Trần Xảo Sanh【陈巧生】

Tên Lư: Đới Toạ Sư Nữu Tam Túc Huân Lô

Khích thước: ĐK Miệng : 13.5 cm, cao: 33.5 cm

Mã số: TP19428